Giấy phép xử lý CTNH

 Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  số 1-2-3-4-5-6.033.VX
     do Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp lần đầu ngày 22/11/2017