Giấy phép xử lý CTNH

 Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số 1-2-3-4-5-6.033.VX
     do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp lần 02 ngày 18/11/2020