Việt Xanh phấn đấu luôn là một thành viên tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, Việt Xanh liên tục phát triển với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ học thức, kỹ năng chuyên môn và xây dựng được bản sắc riêng.