Thông tin pháp nhân

CÔNG TY TNHH SX–TM–DV MÔI TRƯỜNG VIỆT XANH

Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

-   Điện thoại: 0274.3653.076                                          Fax: 0274.3653.075

-   Email: abc@vietxanh.com.vn                                 Website: www.vietxanh.com.vn 

-   Giấy phép ĐKKD số: 3700671231 Ngày cấp (thay đổi lần 20): 24/12/2021

    Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

-   Tổng vốn đầu tư: 166.000.000.000 VNĐ (Năm 2021)

-   Đại diện pháp luật: Ông TRẦN THANH HÀ  -  Chức vụ: Tổng Giám Đốc

-   Mã số thuế: 3700671231

-   Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số: 1-2-3-4-5-6.033.VX Do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp lần 02 ngày 18/11/2020

-   Tài khoản số: 0605 000 000 551 tại Ngân hàng VID Public Bank – Chi nhánh Bình Dương

                           0281 001 385 284 tại Ngân hàng Vietcombank  – Chi nhánh Bình Dương    

 Các giấy chứng nhận ISO :

 -  Giấy chứng nhận số EMS 536707 về thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp với các yêu cầu của ISO 14001:2015

    cho phạm vi Thu gom, vận chuyển, chuyển giao, tái chế, tiêu hủy và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

-   Giấy chứng nhận số FS 539881 về thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2015 cho

     phạm vi Thu gom, vận chuyển, chuyển giao, tái chế, tiêu hủy và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

 -   Giấy chứng nhận số OHS 539884 về thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp phù hợp với các yêu

     cầu của ISO 45001:2018 cho phạm vi Thu gom, vận chuyển, chuyển giao, tái chế, tiêu hủy và xử lý chất thải công

     nghiệp, chất thải nguy hại.