Xử lý chất thải

Hệ thống lò đốt chất thải

- Chức năng : Xử lý bằng phương pháp đốt hủy trong lò đốt 02 cấp các loại chất thải nguy hại rắn, lỏng, bùn. Hệ thống lò đốt có trạng bị hệ thống xử lý khí thải đồng bộ. Khí thải sau khi thải ra môi trường đạt QCVN. Tro xỉ sau quá trình đốt được đưa vào hệ thống ổn định hóa rắn.

Công suất : 1.000 kg/h/lò Số lượng 02 lò. Công suất đốt tối đa 48 tấn/ngày

Các chất thải có khả năng xử lý : Các loại bùn thải; Các loại cặn thải; Các loại dịch cái thải; Bao bì, giẻ lau, vải chứa thành phần nguy hại; Các loại chất hấp thụ, bã lọc; Các loại mực in, cặn sơn; Chất thải y tế; Các loại hóa chất thải; Các loại hóa chất phục vụ nông nghiệp; Các chất thải nhiễm thành phần nguy hại khác.

- Quy trình xử lý :

+     Chất thải cần thiêu huỷ từ các chủ nguồn thải  được vận chuyển về nhà máy. Sau khi phân loại được tập kết về khu vực lò đốt.
+     Chất thải được đưa vào lò đốt, qua buồng đốt sơ cấp - tiến hành quá trình nhiệt phân chất thải ở nhiệt độ 650-850oC thành thể khí.
+     Khí nhiệt phân từ buồng sơ cấp được đưa qua buồng thứ cấp, ở đây tiếp tục được đốt cháy nhờ béc đốt dầu D.O. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp  được duy trì ở 1.050-1.200 oC. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lưu khí trong buồng đốt đủ lâu (hơn 2s) đảm bảo tiêu hủy các chất thải độc hại có trong khí thải.
+     Khí thải sau khi được tiêu hủy qua buồng đốt thứ cấp được giải nhiệt cưỡng bức để tránh tạo ra các khi độc hại. Tiếp tục được xử lý ở các thiết bị xử lý khí thải. Khí thải đạt quy chuẩn môi trường được thải ra ngoài bằng ống khói cao 32m .
+     Tro xỉ sau quá trình thiêu huỷ được chuyển qua hệ thống ổn định hoá rắn. Sản phẩm sau hoá rắn (gạch Block) được lưu kho sau đó có thể tận dụng làm vật liệu xây dựng

  

 

  

Người viết : admin