Kho lưu trữ

Kho lạnh

-   Chức năng: Lưu giữ chất thải y tế và các loại chất thải cần bảo quản lạnh.

-   Cấu tạo: Là thùng container 20 feet kín với diện tích 15 m2, nhiệt độ bảo quản duy trì dưới 8oC. 

    Đối với rác thải y tế, Công ty sẽ tiến hành tiêu hủy ngay khi nhận về. Trừ những trường hợp đặt

    biệt mới cần bảo quản lạnh ví dụ như : Chờ giám sát tiêu hủy của cơ quan chức năng, bảo trì lò 

    đốt.


 


Người viết : admin