Thu gom vận chuyển

Phạm vi được phép hoạt động

Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

Vùng

Tỉnh

Trung du và miền núi phía Bắc

“Toàn bộ vùng”

Đồng bằng sông Hồng

“Toàn bộ vùng”

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

“Toàn bộ vùng”

Tây Nguyên

“Toàn bộ vùng”

Đông Nam Bộ

“Toàn bộ vùng”

Đồng bằng sông Cửu Long

“Toàn bộ vùng”


Người viết : admin