Chính sách chất lượng

xe

Vận chuyển an toàn

"Sau khi chất thải của quý khách hàng được Việt Xanh vận chuyển ra khỏi nhà máy, Việt Xanh cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo chất thải được xử lý đến khâu cuối cùng"

 
kho_11

Lưu giữ chất thải an toàn trước khi xử lý

Chất thải sau khi thu gom từ các chủ nguồn thải được tiến hành phân loại, lưu giữ an toàn trước khi xử lý

 
lo

Xử lý chất thải đúng quy trình, kiễm soát ô nhiễm môi trường

Xử lý các loại chất thải luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu và các quy định của nhà nước Việt Nam về môi trường.

 
nn

Trang bị bảo hộ lao động

Công ty Môi Trường Việt Xanh luôn xem sự an toàn và sức khỏe của người lao động là tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, công ty đã thành lập Bộ Phận An toàn mục đích tổ chức, kiểm soát việc an toàn trong quá trình hoạt động. 

 
pccc1

Tổ chức diễn tập PCCC, sản xuất an toàn.

Việt Xanh thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện nhằm nâng cao tay nghề cảu các bộ công nhân viên, tổ chức các đợt huấn luyện về PCCC, tràn đổ hoá chất và các sự cố về môi trường. Góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

 
do_mt

Giám sát định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường

Định kỳ hàng quý công ty sẽ tổ chức giám sát môi trường định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan chức năng. Việc giám sát môi trường nhằm kiểm tra môi trường tại công ty nhằm thực hiện đúng các cam kết về bảo vệ môi trường.