Xử lý chất thải

Hệ thống xử lý nước và chất thải lỏng

-  Chức năng : Xử lý các loại nước thải và chất thải lỏng từ các chủ nguồn thải và nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCVN Cột B. Bùn thải sau quá trình xử lý nước sẽ được chuyển sang lò đốt để tiêu hủy.

-  Công suất : 6m3/h – Công suất tối đa 144 m3/ngày.đêm.

-  Các chất thải có khả năng xử lý : Bazơ thải và chất thải có tính bazơ; Axit thải và chất thải tính axit; nước thải nhiễm dầu; nước thải xi mạ; Các loại nước thải khác từ các chủ nguồn thải.

-  Quy trình xử lý:

+    Nước thải thu gom từ các nhà máy được vận chuyển bằng xe chuyên dụng và chứa vào các bể chứa. Bể chứa được cấp khí ở đáy bể nhằm đảo trộn đồng đều các chất ô nhiễm trong nước thải và oxy hóa một phần các chất ô nhiễm dễ bị oxy hóa.

+    Nước thải từ bể chứa được bơm lên bể xử lý hoá lý. Nước trong sẽ tiếp tục được xử lý theo quy trình trên 2 cấp nữa trước khi chuyển sang công đoạn xử lý sinh học. Bùn thải từ bể chứa bùn hóa lý được đưa sang máy ép bùn, bùn khô từ máy ép bùn được đưa vào lò đốt chất thải nguy hại của nhà máy. Tro xỉ sau đốt được ổn định hoá rắn.

+    Nước thải sau khi sử lý sinh học được lọc áp lực để loại bỏ các thành phần cặn lơ lững trong nước, sau đó được khử trùng Nước sau xử lý đạt QCVN có thể thải vào nguồn tiếp nhận.


Người viết : admin